Qui trình xử lý hành vi vi phạm của sinh viên, học sinh ở KTX

icon Qui trình xử lý hành vi vi phạm của sinh viên.doc (Nhấn để tải)

      Công tác xử lý hành vi vi phạm của sinh viên, học sinh được đơn vị thực hiện thường xuyên. Mục đích nhằm giáo dục và ngăn chặn tình trạng vi phạm nội qui, qui chế của Bộ cũng như của trường, từ đó nâng cao ý thức rèn luyện của các em, góp phần vào công tác đào tạo của trường. Mặc khác, công tác này còn để giữ vững trật tự trị an, an ninh chính trị trong trường nói riêng và của xã hội nói chung.

         Các văn bản pháp qui làm cơ sở cho việc xử lý bao gồm:

+ Qui chế công tác học sinh, sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2011.

+ Qui chế học vụ do trường ban hành trong năm học 2010-2011.

+ Nội quy KTX do trường ban hành năm 2011.

     Hành vi của sinh viên, học sinh được quy định trong các văn bản trên là các hành vi trong sinh hoạt và hoạt động xã hội, không áp dụng cho những hành vi có các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự theo qui định của pháp luật.

     Để công tác xử lý mang tính khoa học và đúng qui định, BQLKTX áp dụng qui trình xử lý theo trình tự như sau:

  • Những hành vi được coi là vi phạm cần xử lý

- Qui định những nội dung vi phạm trong qui chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2011.

- Nội qui KTX và các hình thức xử lý kỷ luật sinh viên, học sinh ở KTX do trường ban hành năm 2011 (kèm theo nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật).

  • Công tác xác lập hồ sơ vi phạm

- Khi có vụ việc vi phạm xảy ra trong sinh viên, học sinh công tác xác lập hồ sơ ban đầu được tiến hành như sau:

    +  Lập biên bản vụ việc.

    + Thu giữ tang chứng, vật chứng tại hiện trường.

    + Buộc những sinh viên, học sinh gây ra vụ việc viết bản tường trình.

    + Lập biên bản xác minh ghi nhận lời khai của nhân chứng hay người biết việc.

    + Làm sáng tỏ hành vi những người có liên quan.

    + Củng cố hồ sơ và viết bản kết luận vụ việc.

   * Người thực hiện:Cán bộ giám sát địa bàn nơi xảy ra vụ việc và cần thiết phải phối hợp với bảo vệ trường hoặc cơ quan công an khi thấy vụ việc tương đối phức tạp.

  • Công tác tổ chức xử lý

Thành phần Hội đồng xử lý kỷ luật sinh viên, học sinh ở KTX theo qui chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật sinh viên ở KTX bao gồm:

- Thành phần Ban QLKTX.

  + Trưởng Ban quản lý KTX.

  + Giám sát viên nơi khu vực sinh viên, học sinh vi phạm.

- Thành phần bên ngoài Ban QLKTX

  + Trưởng hoặc phó trưởng phòng Công tác sinh viên, học sinh.

  + Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.

  + Đại diện lãnh đạo các Khoa có sinh viên, học sinh vi phạm.

- Thành phần sinh viên, học sinh

  + Sinh viên, học sinh vi phạm.

  + Đại diện Ban cán sự lớp hoặc BCH chi đoàn lớp của sinh viên, học sinh vi phạm.

- Về trình tự xét xử.

  + Cán bộ giám sát đọc bản kết luận vụ việc.

  + Sinh viên vi phạm có ý kiến về bản kết luận.

  + Trao đổi giữa Hội đồng và sinh viên, học sinh vi phạm.

  + Đại diện ban cán sự có ý kiến về quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, học sinh vi phạm.

  + Tất cả sinh viên, học sinh ra ngoài chờ Hội đồng hội ý.

  + Sau khi Hội đồng kỷ luật hội ý thống nhất hình thức xử lý, mời tất cả sinh viên, học sinh trở vào để công bố quyết định của hội đồng về hình thức xử lý đã được thống nhất.

  + Các bên ký vào biên bản.

  + Công bố quyết định trong thời hạn 03 ngày sau đó và gửi về gia đình sinh viên, học sinh vi phạm.

  • Quyền hạn được phân cấp xử lý

Ban quản lý KTX được phân cấp xử lý sinh viên, học sinh vi phạm nội qui KTX như sau:   

        - Khiển trách trước toàn thể sinh viên, học sinh ở KTX.

        - Cảnh cáo trước toàn thể sinh viên, học sinh ở KTX.

        - Buộc ra khỏi KTX.

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Hướng dẫn - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates